CASHBACK
UNLIMITED

Po prostu p?a? w REME-Coin i otrzymuj nawet do 100% cashbacku na wszystko, co kupi?e? – w ka?dym miejscu na ?wiecie. REME-Coin s? zabezpieczone realn? warto?ci?: masz ?wietny powód, ?eby je wyda?.

NOWY BONUS

NAWET 110%

64 098 089

sprzedanych REME-Coin

9 307 262

zebrano do tej pory (CHF)

Media o REME-Coin

DO??CZ DO GRONA CZ?ONKÓW REPAY.ME

Ju? teraz zosta? cz?onkiem spo?eczno?ci repay.me i korzystaj z wielu narz?dzi i mo?liwo?ci, które pozwol? Ci odnie?? prawdziwy sukces.

Dowiedz si? wi?cej…

Twoje korzy?ci:

 • Bonus 10% dla Ciebie za ka?de zaproszenie
 • Bonus 10% dla zaproszonych przez Ciebie znajomych
 • Bonus 10% bonus dla Ciebie za inwestycje znajomych Twoich znajomych
 • Transfer zespo?u na platform?

Zarejestruj się teraz

Chcę otrzymywać newsletter REME-Coin

Dlaczego warto zainwestowa? w REME-Coin

Bitcoin, blockchain, Ethereum, ICO itp. to w dzisiejszym spo?ecze?stwie wszechobecne tematy. Poprzez ró?ne kana?y, portale i blogi nap?ywaj? liczne informacje i opowie?ci o bitcoinach, bitcoinowych miliarderach i nowych kryptowalutach.

REME-Coin to doskona?y rodzaj inwestycji ze wzgl?du na nast?puj?ce fakty:

Coin zabezpieczony realn? warto?ci?

Ka?dy REME-Coin umo?liwia dost?p do okre?lonej liczby reklam na platformie repay.me. Reklamy zawsze b?d? posiada? pewn? warto??, co oznacza, ?e ka?dy REME-Coin b?dzie od pocz?tku zabezpieczony wewn?trzn? warto?ci?.

?atwy, szybki i wysoki cashback

Klienci chc? cashbacku. Wi?kszo?? osób (55 procent) sp?dza wi?cej ni? 2 godziny szukaj?c w Internecie zni?ek, kuponów i ofert z cashbackiem. Dzi?ki REME-Coin wszystkie zakupy – online i offline – kwalifikuj? si? do nawet 100 procentowego cashbacku, tylko poprzez samo p?acenie nim. Ogólno?wiatowa akceptacja REME-Coin jako ?rodka p?atno?ci pozwoli u?ytkownikom na korzystanie z funkcji cashback gdziekolwiek si? znajd?.

Domagaj si? zysków ze swoich danych

REME-Coin pod wieloma wzgl?dami wpisuje si? w aktualny klimat na rynku. U?ytkownicy coraz bardziej obawiaj? si?, ?e ich dane zostan? sprzedane. REME-Coin oddaje kontrol? nad danymi osobom, które je wygenerowa?y i pozwala im czerpa? zyski z ich przetwarzania. Dzi?ki temu REME-Coin stanie si? nowym standardem w ?wiecie shoppingu i cashbacku. Mo?e to zapocz?tkowa? ogólno?wiatowy trend, w którym ju? teraz uczestniczy nasza spo?eczno??.

Wy??czny dost?p do nowych formatów reklamowych

Reklamodawcy i sprzedawcy nie tylko b?d? korzysta? z zalet, jakie wyró?niaj? platform? repay.me, ale dzi?ki REME-Coin otrzymaj? tak?e ekskluzywny dost?p do innowacyjnych i efektywnych formatów reklamowych. Doprowadzi to do zwi?kszenia globalnego popytu na REME-Coin.

Perspektywa wzrostu REME-Coin

Poniewa? REME-Coin b?dzie upowa?nia? do sta?ej liczby reklam na platformie repay.me, jego warto?? b?dzie generalnie stabilniejsza w porównaniu do innych coinów. Cena emisyjna REME-Coin opiera? si? b?dzie na warto?ci rynkowej tej sta?ej liczby insertów reklamowych na porównywalnych platformach. Dlatego te? REME-Coin, którego kontakty reklamowe b?d? coraz liczniejsze i cenniejsze, stanowi niezwykle obiecuj?c? perspektyw? sukcesu.

Forma p?atno?ci nr 1 dla platform

Operatorzy platform mog? otrzymywa? ?rodki finansowe od klientów tylko pod pewnymi warunkami prawnymi. Z tego powodu prowizje z tytu?y sprzeda?y musz? by? wystawiane sprzedawcom na oddzielny rachunek. Nieznane jest nam takie rozwi?zanie dla walut kryptograficznych. W dziedzinie kryptowalut REME-Coin b?dzie pierwszym i jedynym coinem, który umo?liwi tego rodzaju procesy dla platform.

BONUS

01

BONUS PARTNERSKI

Partnerzy, pracownicy i doradcy maj? mo?liwo?? zarezerwowania REME-Coin z bonusem partnerskim w wysoko?ci 50 procent.

02

BONUS DLA DU?YCH INWESTORÓW

Osoby inwestuj?ce wysok? kwot? pieni?dzy, otrzymaj? bonus w zale?no?ci od wysoko?ci inwestycji:

03

BONUS PRZYJACIELSKI

Zamiast p?aci? wielkim firmom za drog? reklam?, repay.me promuje swój wzrost za pomoc? kampanii wirusowych, czyli np. za pomoc? bonusa +10% za zaproszenie znajomych. Zarówno osoba przesy?aj?ca link zapraszaj?cy jak i jego odbiorca, tj. nowy inwestor, otrzymuj? dodatkowy bonus +10 procent (do drugiego poziomu).

04

BONUS CZASOWY

W okresie przedsprzeda?y mo?na otrzyma? ruchomy bonus czasowy. Oprócz zakupionych REME-Coin inwestorzy otrzymaj? przedstawione poni?ej procentowe bonusy.

 • 02/05 – 07/05: 33%
 • 08/05 – 18/05: 25%
 • 19/05 – 05/06: 20%
 • 06/06 – 23/06: 15%
 • 24/06 – 30/09: 10%

50%

BONUS

500 CHF
– 4.999 CHF

60%

BONUS

5.000 CHF
– 24.999 CHF

75%

BONUS

25.000 CHF
– 99.999 CHF

100%

BONUS

> 99.999 CHF

01

REME-COIN – OBJA?NIENIE

Na platformie repay.me u?ytkownicy mog? zakupi? nowe i u?ywane produkty z mo?liwo?ci? nawet 100%-owego cashbacku. D??ymy do tego, aby po spe?nieniu koniecznych warunków prawnych i technicznych umo?liwi? u?ytkownikom p?acenie za pomoc? REME-Coin wsz?dzie na ?wiecie (online & offline) – z mo?liwo?ci? otrzymania cashbacku (do 100% na nowe & u?ywane artyku?y) bez ?adnych dodatkowych dzia?a?.

01 / 04

02

WYWIAD Z CEO & CTO

Wywiad z Mario Peterem (CEO) i Sasch? Jonasem (CTO) o cashbacku, ochronie danych osobowych i inwestowaniu w REME-Coin.

02 / 04

03

PODGL?D MVP PLATFORMY REPAY.ME

W tym filmie menad?er produktu repay.me Henry Raupach przedstawi i skomentuje zapowied? naszej platformy repay.me (wersja MVP).

03 / 04

04

REME-COIN I PLATFORMA REPAY.ME – OBJA?NIENIE

Na platformie repay.me mo?na zakupi? nowe i u?ywane produkty z mo?liwo?ci? nawet stuprocentowego casbacku. Po spe?nieniu wymogów prawnych i technicznych sklepy online i offline jak równie? prywatni u?ytkownicy b?d? mogli sprzedawa? i kupowa? produkty z pe?n? funkcjonalno?ci? us?ugi cashbacku. Cashback b?dzie zale?ny od aktywno?ci u?ytkownika i wyp?acany codziennie w ma?ych ilo?ciach tak d?ugo, a? ca?a kwota zostanie sp?acona. Aby u?atwi? us?ug? cashback, w marcu 2018 r. wyemitujemy kryptowalut? REME-Coin, która pozwoli na otrzymywanie nielimitowanego cashbacku poprzez samo p?acenie ni?.

04 / 04

05

ABY OBEJRZE? WI?CEJ MATERIA?ÓW WIDEO, ODWIED? NASZ KANA? YOUTUBE

Aby zobaczy? wi?cej filmików wideo i wywiadów, przejd? do naszego kana?u youtube (kliknij tutaj). Pami?taj, aby subskrybowa? nasz kana? youtube i w??czy? powiadomienia, aby otrzyma? dost?p do najnowszych materia?ów wideo, jak tylko si? pojawi?.

REME-COIN -? ?NOWY STANDARD DLA CASHBACKU

Wszystkie zakupy z u?yciem REME-Coin kwalifikuj? si? do 100%-owego cashbacku – zarówno online jak i offline. W ten sposób REME-Coin stanie si? nowym standardem w ?wiecie shoppingu i cashbacku.

$ ?2,220,000,000,000

potencja?u rynkowego

+46% wzrostu

warto?ci ?redniego koszyka zakupowego poprzez cashback

9 na 10 osób

szuka sposobów na zaoszcz?dzenie pieni?dzy podczas zakupów

55% konsumentów

sp?dza wi?cej ni? 2 godziny tygodniowo szukaj?c kuponów, rabatów i innych ofert

72% milenialsów

sp?dza wi?cej ni? 3 minuty szukaj?c kodów rabatowych tu? przed dokonaniem zakupu w Internecie

unicorn nr 7

repay.me zamierza zosta? jednoro?cem (start-upem wartym ponad miliard dolarów) nr 7

80% konsumentów

deklaruje gotowo?? do zmiany marki lub sklepu, je?li otrzyma wystarczaj?co du?o cashbacku lub inn? dobr? ofert?

SZYBSZY I WY?SZY CASHBACK

Wiele firm odkry?o wysokie zapotrzebowanie na cashback, kupony i inne formy oszcz?dzania podczas zakupów. Powsta?e do tej pory firmy oferuj?ce cashback wykazuj? jednak s?abe punkty, takie jak niski cashback, cashback wliczony w wy?sz? cen? produktu, nieatrakcyjne systemy wynagradzania u?ytkowników itp.

To otwiera z kolei olbrzymi potencja? dla repay.me, poniewa? repay.me odpowiada na potrzeb? klientów znacznie szybciej i skuteczniej. Nasze unikatowe propozycje sprzeda?y (USP) to mi?dzy innymi:

NIELIMITOWANY CASHBACK

repay.me oferuje mo?liwo?? nawet 100%-owego cashbacku zarówno na zakupy online jak i offline, w sklepach zarejestrowanych na repay.me (butikach, restauracjach itp.) – tak?e za produkty u?ywane. Klienci repay.me maj? wp?yw na wysoko?? swojego cashbacku poprzez ró?ne aktywno?ci na platformie, takie jak zapraszanie nowych u?ytkowników, branie udzia? w ankietach, ocenianie produktów. Ju? po pierwszym zakupie u?ytkownicy otrzymuj? cashback w postaci codziennie nap?ywaj?cych kwot gotówki a? do momentu, kiedy 100 procent ich zakupu zostanie sp?acona.

SZYBKA WYP?ATA

Aby przyspieszy? wyp?at? gotówki, repay.me wprowadza REME-Coin, który pozwala na natychmiastow? wyp?at? przychodów z reklam w postaci cashbacku. Dla u?ytkowników repay.me oznacza to, ?e cz??? ich cashbacku b?dzie dost?pna w ci?gu 24 godzin w formie kryptowaluty w ich portfelu, tzn. “wallet-app”. Dodatkowo u?ytkownicy repay.me b?d? otrzymywali cashback w walucie fiducjarnej (EUR / USD).

?ATWO?? U?YTKOWANIA

Aby wykorzysta? wszystkie zalety, jakie ofertuje repay.me (do 100% cashback na wszystkie zakupy online i offline produktów nowych i u?ywanych), wystarczy po prostu p?aci? za pomoc? REME-Coin. Im wi?ksza akceptacja REME-Coin, tym ciekawsza staje si? ta opcja.

WYSOKA GOTOWO?? DO ZAKUPU

Klienci repay.me czerpi? korzy?ci z zysków z reklamy i otrzymuj? do 100 procent cashbacku za wszystkie zakupy na platformie. Mo?liwo?? ta zach?ca do wydawania wi?kszej ilo?ci pieni?dzy i przyspiesza podejmowanie decyzji zakupowych. Przyk?adowo, niedawno przeprowadzone badanie pokazuje, ?e konsumenci wydaj? ?rednio o 46 procent wi?cej pieni?dzy, gdy otrzymuj? cashback (?ród?o: Cashback Industry News). Klienci repay.me to klienci lojalni, którzy – zach?ceni mo?liwo?ci? nawet 100%-owego cashbacku – zawsze b?d? wybiera? najpierw produkty dost?pne na platformie repay.me.

DOST?P DO KUPUJ?CYCH BEZ RYZYKA

Sprzedawcy nie b?d? uiszcza? ?adnych op?at pó?kowych i b?d? mieli mo?liwo?? bezp?atnie zaoferowa? swoje produkty rosn?cej na ca?ym ?wiecie spo?eczno?ci repay.me. Prowizja b?d?ca poni?ej ?redniej rynkowej skutkowa? b?dzie ni?szymi cenami. Sprzedawcy otrzymaj? wi?c od repay.me idealne warunki, które pozwol? im na dotarcie do du?ej liczby potencjalnych klientów zach?conych do zakupu ofert? cashbacku.

DOSKONA?E TARGETOWANIE

Zweryfikowane dane u?ytkowników, które mo?na b?dzie u?y? do targetowania w czasie rzeczywistym, zapewniaj? skuteczne i wydajne mo?liwo?ci reklamowe. Sprzedawcy mog? np. dotrze? ze swoj? ofert? do u?ytkowników dok?adnie w tym momencie, kiedy s? oni w poszukiwaniu produktów przez nich oferowanych.

EKSKLUZYWNE FORMY REKLAMY

Reklamodawcy i sprzedawcy nie tylko czerpi? korzy?ci z wyj?tkowych zalet platformy repay.me, ale posiadaj? tak?e ekskluzywny dost?p do innowacyjnych i efektywnych formatów reklamowych. S? one dost?pne jedynie za pomoc? REME-Coin. Przyk?adem ekskluzywnej formy reklamy s? tzn. recommendation ads: repay.me opracowa? nowatorski format reklamy, który jest w stanie w krótkim czasie i w sposób wirusowy rozpowszechni? przekaz lub reklam? w?ród grupy docelowej lub okre?lonych obszarów.

ZWERYFIKOWANE DANE O U?YTKOWNIKACH

W odró?nieniu od wielu innych platform reklamowych z dziedziny mediów spo?eczno?ciowych i wyszukiwarek repay.me b?dzie w posiadaniu zweryfikowanych danych o u?ytkownikach. Du?a ilo?? danych pozwoli z czasem na stworzenie cennych pod wzgl?dem jako?ci profili o u?ytkownikach, które umo?liwi? reklamodawcom w?a?ciw? identyfikacj? zainteresowa? u?ytkowników i ich zamiarów zakupowych oraz precyzyjne targetowanie. Profile u?ytkowników b?d? aktualizowane w czasie rzeczywistym i udost?pniane reklamodawcom przy wyborze grup docelowych.

STANDARDOWE ?RODKI REKLAMY ZGODNE Z IAB

repay.me oferuje reklamodawcom nast?puj?ce media: display, mobile, wideo i e-mail / newsletter. Do dyspozycji maj? oni wszystkie standardowe ?rodki reklamy wed?ug IAB jak równie? formaty reklamowe dostosowane do klienta. Dost?p do tych zasobów uzyska? mo?na za po?rednictwem prywatnej platformy lub DSP. Zarejestrowani reklamodawcy maj? mo?liwo?? zamieszczania kampanii za po?rednictwem narz?dzi typu self-booking.

NIELIMITOWANA PLATFORMA

Z NAMI WYGRYWA KA?DY

Kategorie produktów na platformie repay.me s? nielimitowane. Nawet koncerny i wi?ksi dostawcy us?ug chc? umie?ci? swoje artyku?y na repay.me, aby umo?liwi? swoim klientom dost?p do 100%-owego cashbacku. Umieszczanie produktów na repay.me jest ?atwe i darmowe. Coraz wi?cej ma?ych i du?ych sprzedawców spe?nia ?yczenie swoich klientów umieszczaj?c swoje produkty na repay.me. Aktywni u?ytkownicy repay.me otrzymuj? do ko?ca ?ycia cashback na wszystkie zakupy, które dokonane zosta?y w sklepach, które zosta?y przez nich zaproszone na platform? – w prosty sposób, za pomoc? ich osobistego linka zapraszaj?cego.

DO 100% CASHBACKU ZA PIZZ?

Nawet sklepy offline, a nawet butiki czy restauracje mog? wystawi? swoje produkty i us?ugi bezp?atnie na repay.me. W ten sposób oferuj? oni swoim swoim klientom wyj?tkow? korzy??, jak? jest mo?liwo?? otrzymania nawet 100%-owego zwrotu pieni?dzy (cashbacku) wydanych w ich sklepach. W aplikacji mobilnej repay.me cz?onkowie naszej szybko rosn?cej spo?eczno?ci b?d? powiadamiani o znajduj?cych si? w pobli?u sklepach offline zarejestrowanych na platformie.

NAWET 100% CASHBACKU ZA PRYWATNE TRANSAKCJE

repay.me umo?liwia co?, co do tej pory jeszcze nie by?o mo?liwe, mianowie nawet 100 procent cashbacku za zakupienie produktów u?ywanych, nawet w transakcjach prywatnych pomi?dzy dwoma u?ytkownikami. Mo?liwo?ci na platformie repay.me, które pomagaj? w wygenerowaniu cashbacku, s? wi?c praktycznie nieograniczone.

SYSTEM SELF-BOOKING

repay.me daje reklamodawcom bezpo?redni dost?p do swoich zasobów. Otrzyma? go mo?na za pomoc? prywatnej platformy lub DSP. Zarejestrowani reklamodawcy maj? mo?liwo?? umieszczenia swoich kampanii za pomoc? us?ugi self-booking. repay.me gwarantuje bezpieczne ?rodowisko (brand safety) i daje mo?liwo?? wykluczenia, tak aby np. nie by? pokazywanym w tym samym czasie co produkty konkurencyjne lub niepo??dane bran?e.

PLAN DZIA?ANIA

Picture
ZAŁOŻENIE FIRMY
GRUDZIEŃ 2015

Pomysł stworzenia platformy e-commerce z możliwością 100%-owego procentowego cashbacku zrodził się w 2014 r. Jednym z pierwszych kroków było przekształcenie ogólnej wizji w konkretny plan projektu. Będąc w posiadaniu dokładnego planu, start-up repay.me został założony w grudniu 2015 r.

Picture
OPRACOWANIE MVP
2016 & 2019

Zespół składający się obecnie z 35 pracowników i freelancerów opracował szczegóły platformy repay.me. repay.me podpisał umowy z wiodącymi międzynarodowami usługodawcami w dziedzinie adtech takimi jak OpenX czy Adform. Jednocześnie pogłębił współpracę z Intershop i Microsoft Azure.

Picture
PRE-SALE REME-COIN
02.05.2018

Przedsprzedaż kryptowaluty REME-Coin rozpoczyna się w maju i kończy 31.12.2019. Emisja REME-Coin będzie miała miejsce 31.01.2019 (i później).

Picture
PRE-LAUNCH PLATFORMY
TRZECI KWARTAŁ 2019

W trzecim kwartale 2019 r. ma odbyć się pre-launch, po którym będzie można się zarejestrować się i wstawić produkty.

Picture
ROZPOCZĘCIE MVP I EMISJA REME-COIN
TRZECI KWARTAŁ 2018

Rozpoczęcie MVP platformy repay.me planowane jest na trzeci kwartał 2019 r. Reklamodawcom udostępniona zostanie platforma self-booking poprzez Adform. Ponadto 31.01.2019 odbędzie się emisja REME-Coin.

Picture
PIERWSZE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA REME-COIN
PIERWSZA POŁOWA 2020

Część cashbacku wypłacana będzie w walucie REME-Coin. Produkty można będzie kupować na platformie repay.me przy użyciu REME-Coin. Z użyciem tej kryptomonety możliwe będzie również wykupienie reklam. Stopniowo realizowane będą wymogi prawne dotyczące listingu i handlu REME-Coin na giełdach. W tym czas będzie miało miejsce przyłączenie do MarketplaceHUB oraz powstanie możliwość automatycznego wstawiania produktów poprzez API.

Picture
APP, KRYPTO-PORTFEL I NOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA
PIERWSZA POŁOWA 2020

repay.me wyda własną aplikację mobilną połączoną z technologią blockchain, na której bazuje Ethereum i która m.in. spełnia funkcję krypto-portfela. Aplikacja ta - po spełnieniu prawnych wymogów - może być używana m. in. do robienia zakupów w sklepach offline. Ponadto, dzięki możliwości płacenia REME-Coin poprzez kartę kredytową, utworzone zostaną kolejne miejsca, w których akceptowany będzie REME-Coin. Cashback będzie wypłacany użytkownikom także za inne ich aktywności na platformie, takie jak pisanie recenzji czy recommendation ads.

Picture
EKSPANSJA I INTERNACJONALIZACJA
DRUGA POŁOWA 2020 I PÓŻNIEJ

repay.me będzie wspierał rozwój internacjonalizacji i otwierał nowe rynki, skupiając się przy tym na rozbudowie środowiska pozainternetowego i pozyskiwaniu kolejnych punktów, w których akceptowany byłby REME-Coin. W tym celu planowane jest zaoferowanie monety REME-Coin jako rozwiązania płatniczego (w tym dzielenie płatności) innym platformom, do czego stworzone zostaną warunki prawne. Platforma self-booking dla reklamodawców z REME-Coin jako metodą płatności zostanie udostępniona innym sklepom i platformom.

ZESPÓ?

KIEROWNICTWO

SASCHA JONAS

Sascha pe?ni funkcj? CEO/CTO w repay.me GmbH i repay.me FL GmbH. Uko?czy? studia magisterskie na kierunku informatyka stosowana w Wy?szej Szkole Techniki i Gospodarki (HTW) w Berlinie. Jest ekspertem w dziedzinie nauki maszynowej, walut kryptograficznych i architektury oprogramowania. Zanim rozpocz?? prac? jako architekt oprogramowania, by? programist? w Deutsche Telekom Laboratories, axway AG, Neofonie GmbH oraz Portfolio Invest AG.

Xing Icon LinkedIn Icon

MARIO PETER

Mario pe?ni funkcj? CEO w repay.me GmbH i repay.me FL GmbH. Po uko?czeniu edukacji z wyró?nieniem rozpocz?? karier? w jednej z najwi?kszych niemieckich kas chorych. Przez wiele lat swojej pracy odnotowa? liczne sukcesy i dotar? do najwy?szych stanowisk. Cenne dla jego obecnej funkcji w repay.me s? tak?e jego do?wiadczenia w dziedzinie sprzeda?y, które zgromadzi? jako menad?er regionalny Deutsche Bank Gruppe.

Xing Icon LinkedIn Icon

KLAUS D. STARK

Klaus jest czlonkim zarz?du repay.me FL GmbH (Liechtenstein). Studiowa? zarz?dzanie przedsi?biorstwem w Wy?szej Szkole Ekonomii i Administracji (HWV) w St. Gallen. Jest cz?onkiem ró?nych stowarzysze?, takich jak Stowarzyszenie Bieg?ych Rewidentów, Ksi?gowych i Doradców Podatkowych w Liechtensteinie (VBBS) czy mi?dzynarodowe Stowarzyszenie Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). Posiada wieloletnie do?wiadczenie w sektorze us?ug finansowych. Jest wspó?za?o?ycielem Blockchain-Meetup (Liechtenstein), a tak?e znanym ekspertem w dziedzinie ICO oraz krypto.

Xing Icon LinkedIn Icon

DOMINIC TRAUTWEIN

Dominic jest kierownikiem dzia?u marketingu. Uko?czy? studia z zakresu zarz?dzania przedsi?biorstwem w wy?szej szkole zawodowej w Münster, gdzie napisa? prac? dyplomow? pod kierownictwem zarz?du Tenovis. Studiowa? równie? marketing na prywatnym francuskim uniwersytecie ESC w Bordeaux. Pracowa? jako asystent handlowy w kierownictwie SPM Technologies. Odpowiada? za PR w Suzuki International Europe GmbH i i doradza? wielu du?ym firmom i M?P jako ekspert ds. marketingu i SEO.

Xing Icon LinkedIn Icon

DORADCY

WARREN WHITLOCK

Warren Whitlock nale?y do 100 najbardziej wp?ywowych osobowo?ci w ?wiecie blockchain oraz 10 najwa?niejszych influencerów w mediach spo?eczno?ciowych. Po zdobyciu do?wiadczenia w sprzeda?y i marketingu oraz jako przedsi?biorca i doradca Warren rozpocz?? imponuj?c? karier? jako entuzjastyczny doradca w zakresie marketingu i technologii blockchain. S?aw? przynios?a mu ksi??ka “Twitter Revolution”, w której analizuje oddzia?ywanie mediów spo?eczno?ciowych. Jako ?e posiada ponad 525 tysi?cy followersów, mo?na wyj?? z za?o?enia, ?e wie, o czym mówi. Warren wierzy w repay.me, poniewa? „repay.me nap?dza handel detaliczny poprzez tzw. grywalizacj?, co mo?e pozwoli? na wygenerowanie wy?szych dochodów”.

SALLY EAVES

Sally posiada wieloletnie do?wiadczenie jako dyrektorka ds. technologii, praktykuj?ca profesor w dziedzinie blockchain, za?o?ycielka i globalna doradczyni strategiczna specjalizuj?ca si? w implementacji nowych technologii z korzy?ci? zarówno dla biznesu jak i spo?ecze?stwa. Aby doprowadzi? do d?ugotrwa?ych, oczekiwanych zmian, Sally wspó?pracuje z najnowocze?niejszymi disruptorami, dzi?ki czemu mo?e wykorzysta? swoj? wiedz? w zakresie blockchain, sztucznej inteligencji, transformacji cyfrowej, inteligentnych miast oraz konwergencji nowych technologii. Jako cz?onkini Rady Technologicznej Forbes, Sally jest znakomit? autork? publikacji biznesowych, technologicznych, prasowych i akademickich, a obecnie ko?czy prac? nad ksi??k? pt. „Edge of Disruption”. Sally jest mi?dzynarodow? prelegentk? na temat Blockchain, AI, HealthTech, FinTech, innowacji oraz przysz?o?ci pracy i edukacji. Ponadto, Sally jest wysoko cenion? influenserk? internetow? na wielu kana?ach i konsekwentnie zajmuje czo?owe miejsca w pierwszej dziesi?tce osób istotych z perspketywy prze?omowych technologii, blockchain i mediów spo?eczno?ciowych.

SYLVIO SCHILLER

Sylvio Schiller jest wspólnikiem zarz?dzaj?cym i adwokatem w [f200] ASG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Jako specjalista ds. spraw w?asno?ci przemys?owej doradza i reprezentuje klientów w kwestii ochrony prawnej w?asno?ci przemys?owej oraz praw dóbr niematerialnych. W zwi?zku z ochron? pomys?ów i wiedzy fachowej zajmuje si? on równie? kompleksowo dziedzin? ochrony wzorów, a tym samym rejestracj? i ochron? zarejestrowanych i niezarejestrowanych wzorów. Sylwio Schiller sporz?dzi? wraz z repay.me ogólne warunki handlowe oraz warunki u?ytkowania i uzna? je za zgodne z prawem.
LinkedIn Icon

DR. JOCHEN WIECHEN

Jako dyrektor generalny (CEO) w Intershop Communications AG dr Jochen Wiechen kieruje administracj? firmy, w tym finansami i komunikacj? korporacyjn?, a tak?e dzia?ami technicznymi, za które odpowiada jako CTO (Chief Technical Officer) ju? od 2013 r. W swoich poprzednich stanowiskach w ?rednich i du?ych firmach tworz?cych oprogramowania zdoby? bogate do?wiadczenie w dziedzinie rozwoju i pozycjonowania rozwi?za? software’owych na rynku. Przed rozpocz?ciem pracy w Intershop dr Wiechen by? wiceprezesem w SAP AG, gdzie odpowiada? za rozwój strategii produktu oraz za zarz?dzanie, rozwój oraz wsparcie dla “Workforce Performance Builders”. Jako cz?onek zarz?du i dyrektor ds. rozwoju i wsparcia produktów w datango AG by? odpowiedzialny za portfolia produktów firmy. Do kariery zawodowej dr Wiechena nale?y tak?e funkcja CTO w Martlet Venture Management Ltd., gdzie by? odpowiedzialny za strategi? i rozwój technologii, Psipenta GmbH oraz PSI AG. Dr Jochen Wiechen uzyska? tytu? doktora w dziedzinie fizyki.

ISTVÁN COCRON

István Cocron jest specjalist? w dziedzinie doradztwa start-upom i firmom w zakresie prawa spó?ek handlowych i prawa lokat kapita?owych. Od wielu lat zajmuje si? najnowszymi tendencjami w bran?y informatycznej, szczególnie tematami blockchain i kryptowaluty. Posiada bogate do?wiadczenie we wspieraniu ICO i prowadzi? wiele wa?nych post?powa? dla inwestorów i konsumentów z ca?ych Niemiec. István Cocron jest cz?onkiem kilku komitetów wierzycieli oraz krajowych i mi?dzynarodowych stowarzysze? prawników. Prawnik Cocron jest jest z za?o?ycieli kancelarii prawnej CLLB Rechtsanwälte.
LinkedIn Icon

JENS ADAM

Jens Adam pe?ni funkcj? CEO w demandi. demandi GmbH, która jest w stu procentach córk? instytutu bada? rynkowych Interrogare GmbH, jest dla repay.me kompetentnym konsultantem i wiarygodnym partnerem we wszystkich aspektach dotycz?cych bada?. We wspó?pracy z Interrogare, repay.me przygotowa? obszerny kwestionariusz, który umo?liwi wzbogacenie profili u?ytkowników i przyporz?dkowanie ich do taksonomii IAB Audience dla reklamodawców. Dane te mog? by? wykorzystane do tworzenia indywidualnych grup docelowych. Dzi?ki fachowej analizie metodycznej, innowacyjnym metodom badawczym i wiedzy technicznej Interrogare jest doskona?ym partnerem w tej dziedzinie.
LinkedIn Icon

MATTHIAS AFFELD

Matthias Affeldt ju? 16 lat temu zda? sobie spraw?, ?e ma zaci?cie do handlu internetowego. Jako zapalony in?ynier z dusz? przedsi?biorcy pasjonuje si? kluczowymi wska?nikami efektywno?ci (KPI) i procesami, które prowadz? do trwa?ego sukcesu. Nauk? zdobywa? od podstaw: jako twórca oprogramowania, kierownik projektu, kierownik zespo?u, mened?er dzia?u IT i szef IT pracowa? zarówno po stronie operatora, jak i us?ugodawcy, a przy tym pozna? liczne projekty, rozwi?zania i wielu partnerów. Jako kompetentny kierownik projektu ma na uwadze nie tylko klasyczne kryteria “quality – time – budget”, ale równie? zadowolenie ca?ego zespo?u projektowego. Jest to jego cel, do którego d??y z pasj?.
LinkedIn Icon

TEAM

PHILIPP BOLL

DevOps Engineer

Xing Icon LinkedIn Icon

JÖRG KANDZIORA

Frontend Developer

Xing Icon

MAHESH SHETTY

Backend Developer

MARCUS STÖCKEL

Senior Backend Software Developer

LinkedIn Icon

ANNA KLOBUS

HR

SAMARA BENTLIN

Marketing Team

MICHAEL KUHLMANN

Senior Backend Developer

Xing Icon

ROJDA ERASLAN

HR

SOLONGO MÜLLER

HR

KHALIL NAMMARI

UX/UI Designer

NILAMBARI PATIL

Senior Frontend Developer

Xing Icon LinkedIn Icon

SIDNEY BOTHA

Product Manager

DIMITRY SAGOYAN

Frontend Developer

APURVA ZUNZUNWALA

Frontend Developer

OLIVER SCHWAB

Software Developer

RAJASIMAN SRINIVASAN

Software Quality Engineer

Xing Icon

ICO (PRZEDSPRZEDA?)

ROZPOCZĘCIE 02.05.2018

13:00 Berlin MEZ (20:00 Tokyo, 07:00 New York)
ZAKOŃCZENIE 31.12.2019

13:00 Berlin MEZ (20:00 Tokyo, 07:00 New York)
MOŻLIWOŚCI INWESTYCJI

BTC/ETH
CENA EMISYJNA

1 REME = 0,40 CHF
MINIMALNA KWOTA TRANSAKCJI 100 CHF
(= 250 REME-Coins plus bonus)
MINIMALNA LICZBA LIMITOWANYCH REME-COIN (SOFT CAP)

Nie
MAKSYMALNA LICZBA LIMITOWANYCH REME-COIN (HARD CAP) 375.000.000

Rozpocz?cie ICO

02/05/2018

13:00 Berlin (CET)

 • 45% rozwój produktu
 • 15% właściciele, inwestorzy
 • 15% kadra, prawnicy, doradcy podatkowi
 • 25% internacjonalizacja, obsługa, dystrybucja i marketing

ZOSTAŃ TERAZ CZŁONKIEM REPAY.ME

Zespół repay.me, który stworzył platformę zakupową z możliwością nawet stuprocentowego cashbacku za każdy zakup, wchodzi na globalny rynek w 2018 r. Wcześniej odbędzie się emisja monety REME-Coin, który umożliwi funkcjonowanie usługi cashback już za samo płacenie nią - w dowolnym miejscu online czy offline.

Zarejestruj się już teraz, aby jako jedna z pierwszych osób zdobyć osobisty link zapraszający, za pomocą która można zachęcać znajomych do udziału w przedsprzedaży REME-Coin i otrzymać atrakcyjne bonusy. Korzystaj ze stworzenia zespołu także po uruchomieniu platformy repay.me.

Twoje korzyści:

 • 2 x bonus przyjacielski
 • Bonus 10% za każdego znajomego, który zakupi REME-Coin
 • Jeśli Twoi znajomi skorzystają z Twojego osobistego linka, także otrzymają bonus 10%
 • Drugi poziom bonusu: Otrzymaj także bonus 10% za wszystkich znajomych Twoich znajomych, którzy zakupią REME-Coin
 • Transfer zespołu na platformę: Możesz natychmiast otrzymać nawet do 100% cashbacku za zakupy na repay.me i od początku zarabiać dużo pieniędzy ze swoim zespołem

Zarejestruj się teraz bezpłatnie, aby otrzymać osobisty link zapraszający i móc pozyskiwać znajomych. W ten sposób rośnie Twoja szansa na wielki sukces, kiedy REME-Coin i platforma repay.me będą oficjalnie działać.

Aby otrzymać bonus, Ty i Twoi znajomi będziecie musieli zakupić REME-Coin korzystając z linka zapraszającego, gdy rozpocznie się przedsprzedaż kryptowaluty.

Jako zarejestrowany członek repay.me będziesz jedną z pierwszych osób, która otrzyma efektywne narzędzia w postaci filmików wideo, a także nowoczesne instrumenty marketingowe, które pomogą Ci pozyskać nowych klientów.

Zostań częścią najbardziej innowacyjnej społeczności shoppingowej i cashbackowej na świecie: repay.me!

Zaloguj się

I have not yet a user account

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account